BACHAR MAR-KHALIFÉ

jeudi 17 juin 2021 • 20h00

Si vous aimez Avishai Cohen, Jeff Buckley, Orange Blossom

5 / 10 / 13 / 16 €

J’achète un billet
Bachar Mar-Khalifé

BACHAR MAR-KHALIFÉ [poésie musicale | LBN]

Bachar Mar-Khalifé présente son dernier album On/Off, en solo pour une expérience intimiste unique !

Le temps est suspendu à une voix qui égraine des mots, tantôt en arabe, tantôt en français. Chantés, déclamés, susurrés, toujours habillés de la beauté minimale d’une mélodie organique. Ici un piano, là des arrangements synthétiques, parfois des cordes : l’émotion nous emporte hors du temps, évoque le souvenir familier d’un Liban que nous n’avons pourtant pas connu. Car Bachar Mar-Khalifé nous invite dans son intime, où il joue avec la poésie des langues et le dépouillement des sons. L’extrême simplicité d’une musique à fleur de peau, l’écho d’une sérénité qu’on effleure le temps d’un concert.

Il n’y aura pas de première partie.

DATE : jeudi 17 juin 2021 • OUVERTURE : 20h00 (le concert débute 30 mn après l’ouverture des portes) FIN : 22h00 • LIEU : Grande salle
TARIFS : étudiants de l’agglomération : 5 € / réduit (-23 ans / minima sociaux / adhésion) : 10 € / prévente : 13 € / sur place : 16 €